B2021 Prel 2020 2019 2018 2017 2016 2015          
Intäkter                        
Medlemsavgifter 30 000 20 500 40 600 26 900 23 900 29 750 23 800          
Charterhyra 45 000 29 400 47 150 51 750 25 900 24 500 21 150          
Lägerintäkter 40 000 31 100 71 950 33 850 47 500 84 100 68 900          
Bidrag och övriga intäkter 150 000 262 000 150 924 122 189 169 365 78 700 59 803          
Övriga rörelseintäkter     3 655 1 000 2 800 370 4 570          
Summa intäkter 265 000 343 000 314 279 235 689 269 465 217 420 178 223          
                         
Rörelsens kostnader                        
Reparation och underhåll -205 000 -310 000 -79 603 -150 981 -190 269 -130 562 -122 740          
Kostnader lägerskola -20 000 -8 000 -16 392 -21 015 -13 769 -17 657 -29 965          
Hamnplats -3 000   -2 892 -800                
Försäkring -17 000 -16 300 -25 363 -16 276 -16 231 -16 775 -15 687          
Övriga externa kostnader -18 000 -17 000 -5 700 -25 294 -15 263 -12 254 -55 433          
Personalkostnader     -14 903 -109 -1 500 -703 -3 800          
Summa röselsens kostnader -263 000 -351 300 -144 853 -214 475 -237 032 -177 951 -227 625          
                         
Rörelseresultat 2 000 -8 300 169 426 21 214 32 433 39 469 -49 402          
                         
Finanisella poster                        
Övriga ränteintäkter             131          
Räntekostnader o.dyl -8 000 -8 000 -8 013 -8 008 -8 162 -7 587 -8 070          
Summa resultat från finasiella poster -8 000 -8 000 -8 013 -8 008 -8 162 -7 587 -7 939          
                         
Resultat efter finansiella poster         24 271 31 882 -57 341          
                         
Årets resultat -6 000 -16 300 161 413 13 206 24 271 31 882 -57 341          
                         
KASSAFLÖDE                        
IB Kassa (ink omsättningstillgångar) 220 738 213 038 68 949 91 278                
Medlemslån 0 30 000 15 000                  
Årets resultat (allt kostnadsförs) -6 000 -16 300 161 413 13 206                
Amortering -31 000 -6 000 -31 000 -                
UB Kassa 183 738 220 738 213 038 68 949       * Amortering Witt -       
                         
                         
PLANERADE UTGIFTER 2021 AV ENGÅNGSKARAKTÄR ELLER STÖRRE POSTER     * Gripen Vill ej lägga till ytterligare i detta projekt      
Ompackning flottar -25000               Kan dock söka till hösten      
Slipdragning -20000                      
Projekt säkerhetsuppdatering: Omdrevning+akterstäv -60000 varav 75 000kr redan erhållits av Helsingborgs sjöfartsförening           * Riksantikvarieämbetet 55 000kr får besked i maj    
Motorreparation -10000             * Kulturminister 370 MSEK regeringens stödpaket tom 31:e maj    
Skarndäck - renovering -30000                      
Oförutsätt -40000                      
Lättvindsegel -20000                      
Summa större utgifter -205 000