Kallelse till årsmöte samt handlingar till mötet

 

Verksamhetsberättelse 2019

Kullens Skutseglares Årsbrev för verksamhetsåret 2019


Föreningen

Nu har vi seglat med vår skuta T/S Valkyrien i över 20 säsonger och årets verksamhet har präglats av stort engagemang och många positiva upplevelser. Detta känns fantastiskt bra. Vår skuta är också i mycket bra skick och endast underhållsarbete har behövts göras under 2019.Ett nytt fint tak till nedgången har tillverkats av Sören. Stort tack .Styrelsen vill också passa på att tacka alla som hjälper till med  arbetet på skutan. Vid avrustningen fann vi att peket angripits av röta och ett nytt måste tillverkas. Tack vare Nyhamnsläges Såg & Båtbyggeri har vi redan fått ett ”råämne” till ett nytt peke. Vi tackar för gåvan.
I år har vi inte gjort något varvsbesök vilket innebär besparingar. Våra varvsbesök är inplanerade så att vi bör göra ett besök ca vart annat år. Vi har också anslutit oss till   ”EKAN” (ett egen kontroll arbete som avser säkerhet-,underhållarbete av skutan) detta sker genom Transportstyrelsen överseende.
 
Ekonomin är en ständig källa till oro för föreningen men tack vare trogna sponsorer och bidragsgivare och medlemsavgifter får vi verksamheten att fungera.
Charterseglingar, lägerseglingar och övriga seglingar  betyder också mycket för ekonomin. Vi också få in  flera gåvor och 5000 kr/lån under föregående år.

Under 2019 har vi haft följande sponsorer och bidragsgivare:                          Helsingborgs Fartygsbefälhavare Sällskap ,Bästa Bostaden AB i Viken, Höganäs Kommun, AM Laurin Åkeri AB  Swedbank, Lindengruppen ,Skånska Redares understödsfond, Way2SourseAB,
Stort tack för Era bidrag !

Antalet medlemmar i föreningen är ca 200 st .
8 st styrelsemöten har genomförts under 2019.

Verksamheten 2019
Under 2019 har Valkyrien seglats under ca 70 dagar 6st läger/medlemsseglingar har genomförts under 42 dagar med 40 st övernattningar.Under 2019 har vi även haft dagseglingar för familjer.
Under årets seglingar har vi besökt många hamnar där vår fina skuta har kunnat beskådats och besökts. Här följer en sammanfattning över besökta hamnar 2019:

Gilleleje, Råå, Helsingborg, Landskrona, Rungstedt, Mölle, Hornbaek, Hollbaeck,Limhamn,Falkfort,Falsterbokanalen,Ystad,Skillinge,Simrishamn,Hörvik,Tjärö,
Karlshamn,Hasslö,Utklippan,Hanö,Hällevik,Noggersund,Dragör,Viken


Landskronaseglingar:
Dessa seglingar har blivit en tradition och är mycket välbesökta.
I år så seglade vi den 1 och 2 juni från Landskrona till Rungstedt T/R.
Fina seglingar med mycket vind.

Scoutseglingar:

Årets scoutseglingar delades upp med först en dagssegling för scoutledare så dessa kunde ”trimmas” in på skutan. Andra seglingen hade 7 st elev och 4 st ledare ombord .
Seglingen genomfördes under tre dagar från Höganäs till Limhamn. Fina seglingsdagar!
Veckoläger:
Det första lägret
var ett medlemsläger som startade den 30/6 i Limhamn. Deltagarna bjöds på mycket vind och regn längs skånska sydkusten upp till Karlshamn. Sommarens blåsigaste vecka. Avmönstring i Karlshamn den 7/7
 
Det andra veckolägret  var ett vuxenläger med 6 st deltagar Start den 7 juli från Karlshamn. Seglingarna genomfördes framför allt i Blekinges skärgård mellan Utklippan och Hanö. I Hällevik blev besättningen fullt sysselsatta med att deltaga  på Hälleviks Kulturdag. Många besökare ombord. Avmönstring den 14/7 i Hällevil.

Det tredje lägret startade den 14 juli från Hällevik. Under två dagar seglade man runt i skärgården. I Karlshamn startade Östersjöfestivalen den 17/7 och Valkyrien deltog med att segla dagsturer för betalande gäster. Totalt hade man 48 st gäster ombord under dessa seglingar. Det var mycket populärt. Den 20/7 började åter hemresan runt skånska kusten. I stort sett samma besättning deltog och den 24/7 angjordes Limhamn för att skifta besättning.

Fjärde lägret påmönstring den 27 juli i Limhamn. Lägret blev ett vuxenläger med 5st besättningsmän. Härligt sommarväder och ganska lätta vindar i början. Seglingen avslutas den 28/7 i Höganäs med tidigare stopp på Flakfort,Helsingborg och Viken.
Valkyrien var åter i hemmahamnen!

 Övriga aktiviteter under 2019
1. Deltagit i SAR:övningar (Sjöräddningsövning) utanför Råå
2. Våra Torsdagsseglingarna har varit mycket  uppskattade och antalet deltagare har ökat. Nytt för i år var att vi tar ut en avgift för seglatsen. Vilket de flesta tyckte var ok!
3.Våra nya ”dagsseglingar” har varit populära. På dessa seglingar seglar familjer tillsammans med sina barn och har en eller två övernattningar ombord.
4. Studenter från Kina som besökt Kullagymnasiet har seglat med Valkyrien
5. Vi har deltagit i Dansk Treskips förenings möte i Hollbaeck
6. Flera medlemseglingar har genomförts med övernattning

 1. 7. Valkyrien har deltagit i Höganäs kommuns ”Kulturnatt”

  Årsmötet 2019

  Mötet hölls lördagen den 13 april och genomfördes enligt stadgarna .
  Vi tackar även HBS (Höganäs Båtsällskap) för lånet av deras klubbhus.
  Hemsidan
  Gå in på vår hemsida för mer information valkyrien.se
  På hemsidan kan man boka in sig för torsdagseglingar.
  Övrigt
  Årsmötet kommer att hållas lördagen den 18 april kl 14 HBS-klubblokal
 2. Pga covid-19 flyttas mötet till måndagen den 7 september, kl. 18.30. Samma plats.
  Inbetalningsblankett. Se bilaga (nedan)
  Tack

Vi vill återigen tacka våra sponsorer och bidragsgivare under 2019 utan dessa bidrag hade vi inte kunnat driva vår verksamhet.
Välkomna ombord på Valkyrien under 2020!

Nyhamnsläge den 18 november 2019 !

Styrelsen för Kullens Skutseglare

Styrelsen för 2019
Ordförande                           Lars Evaldsson                       Bokningsansvarig
Viceordförande                    Per-Olof Persson                    Webbansvarig,skrov/däck
Sekreterare                           Rolf Andersson                       Sekreterare/Maskinansvarig  
Ledamot                                Anders Wikström                   Ledamot/Teknisk support
Kassör                                    Marcus Bergelin                     In-utbet.Medlemsregister
Ledamot                                Pawel Radzim                         Säkerhet för skrov/rigg        
Ledamot                                Christer Ericsson                    Webb samt underhåll däck/rigg
Ledamot                                Marina Crawford                    Underhåll däck/skrov/rigg
Suppleant                              Karl Axel Åkerblom                Underhåll däck/skrov/rigg

Suppleant                              Lennarth Gustafsson              Underhåll däck/skrov/rigg

Teknisksupport o underhåll      Sören Elén samt Torben Brattström

 

Bilaga I inbetalningskort

 

Kallelse

till

Årsmöte

för

Kullens Skutseglare

 

Lördagen  den 17 april  2021 kl: 14.00

Plats: Mötet sker digitalt.


Förslag på dagordning:

 

1.Frågan om mötets behöriga utlysning
2.Fastställande av  dagordningen till årsmötet
3.Val av ordförande och sekreterare till årsmötet
4. Val av två justeringsmän

 1. Verksamhetsberättelse för 2020
  6. Årsredovisning för 2020
  7. Revisionsberättelse
  8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020
  9. Förslag på budget för 2021
  10. Beslut om årsavgift för 2022
  11. Val av: Ordförande på 1 år

                  Styrelseledamöter                         på 2 år

                  Styrelsesuppleanter                      på 1 år 

                  Revisorer                                         på 1 år

                  Revisorssuppleanter                     på 1 år

                  Valberedning                                 på 1år

     12. Övriga frågor

     13. Avslutning


Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna !

Styrelsen för Kullens Skutseglare

 

Årsbokslut för 202020210331

 

Bokslutsbilagor1,2 för 202020210331

 

Bokslutsbilagor för 202020210331 

 

Revisionsberättelse 2021 för 202020210331

 

BUDGET 2021 FKSS

Dagordning vid årsmöte i Kullens Skutseglare  2021-04-17 kl 14.00

Ordinarie årsmöte för Kullens Skutseglare genomföres med endast 4 st representater för styrelsen närvarande fysiskt. Övriga deltagare kommer att kunna deltaga i det digitala

mötet med hjälp av Microsoft Teams.
Medlemmar som önskar deltaga på möte måste anmäla detta senast onsdagen den 14/4 med epost. Anmälan skickas till: 
webmaster@valkyrien.se därefter kommer länken att skickas,

 

Pkt Avser   Kommentar  
  Årsmötets öppnande   Föreningens ordförande förklarar stämman öppnad  
1 Behörigt utlyst   Förslag:  Kallelse ska gå ut 2 veckor i förväg. Samtliga medlemmar har fått kallelse distribuerad 2021-01-01 och detta formulär  med förslag 2021-04-02.

Förslag: Stämman är stadgeenligt utlyst

 
2 Dagordningen godkänd   Förslag: Dagordning godkänns  
3 Val av ordförande   Förslag: Lars Evaldsson väljs till årsmötesordförande  
3 Val av sekreterare   Förslag: Rolf Andersson väljs till årsmötessekreterare  
4 Val av justeringspersoner   Förslag:

Sören Elén
Torben Brattström

 
4 Val av rösträknare   Förslag: De i styrelsen som är fysiskt närvarande (minst 2 personer)  Justerings-personerna erbjuds vara med .  
5 Framläggande av styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse   Årsredovisningen och verksamhetsberättelse för 2019 och 2020 har distribuerats samtidigt som ärendelistan

 

 
5 Godkännande av årsredovisning   Förslag: Att godkänna årsredovisningarna

 

 
5 Godkännande av verksamhetsberättelse   Förslag: Att godkänna verksamhetsberättelserna

 

 
6 Framläggande av revisorernas berättelse   Revisionsberättelser för 2019 och 2020 har distribuerats samtidigt som ärendelistan

 

 
7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna   Förslag: Enligt revisorns förslag beviljas styrelsen ansvars-frihet för  2020  
8 Framläggande av styrelsens budgetförslag för 2021  

 

Budgetförslag för 2021 har distribuerats samtidigt som ärendelistan

 

 
8 Godkännande av budget för 2021  

 

Förslag:  Budget för 2021 godkänns  
         
9 Årsavgifter för 2022   Förslag: Årsavgifter för 2022 hålls oförändrade  
11 Val av ordförande och övriga styrelseledamoter   Förslag: Se nedan  
11 Val av revisor och klubbrevisor   Förslag: Se nedan  
11 Val av valberedning   Förslag: Se nedan  
12 Övriga Frågor   Förslag:

 

 
  Årsmötets avslutande / eget kaffe      

VAL

Styrelsen                                                                                          Valberedningens förslag

Lars Evaldsson, ordförande                                                                           omval på 1 år

Per-Olof Persson vice ordförande                                                                omval på  2år    

Rolf Andersson sekreterare                                                                           omval på 2 år

Lennarth Gustafsson ledamot                                                                       har kvar  1år

Marcus Bergelin kassör                                                                                   omval på 2 år

Pawel Radzim ledamot                                                                                    har kvar 1år

Christer Ericson ledamot                                                                                 har kvar 1 år

Marina Crawford ledamot                                                                               omval på 2 år

Karl Axel Åkerblom suppleant                                                                         omval på 1 år

Johan Nordström suppleant                                                                           omval på 1år
Anders Wikström suppleant                                                                           nyval på  1 år   

Revisor                                                                                                               Valberedningens förslag    

Axel Bergenfelt                                                                                                  omval på 1 år
Anna Brattström                                                                                                omval på 1år

Valberedningen                                                                                                                   Styrelsens förslag

Torben Brattström                                                                                             omval på 1 år

Katrin  Schoug                                                                                                     omval på 1 år